www.rufin.sk

Switch to desktop

Prevádzkový poriadok

1.1. „prevádzkovateľ“ obchodná spoločnosť Centrum Ruffe, s.r.o. so sídlom Aleja slobody 1901, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 4607 4627, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 24671/B. Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä služby squash centra a kardiozóny, skupinové cvičenia a iné služby. Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie klientom prevádzky využívať jednotlivé prevádzky centra, alebo čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia vstupného.

1.2. „komplex“ športovo-relaxačné centrum Ruffe prevádzkované v Centre Ruffe, Aleja slobody 1901, Dolný Kubín 026 01.

1.3. „klient“ je fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá je oprávnená využívať jednotlivé prevádzky komplexu. Osoba mladšia smie služby využívať len v sprievode a na zodpovednosť rodičov, alebo osoby staršej ako 18 rokov. Zodpovednosť musí potvrdiť podpisom na tlačivo zodpovednosti, okrem prípadov, kedy zodpovednosť za osobu mladšiu ako 16 rokov preberá v rámci vedenej hodiny inštruktor Prevádzkovateľa.

1.4. „zodpovedná osoba“ je zamestnanec prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená prevádzkovateľom dohľadom nad využívaním služieb zo strany užívateľa, poradenstvom, inštruktážou, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami užívateľa v areáli a využívaním služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Konaním prevádzkovateľa podľa týchto podmienok sa rozumie aj konanie zodpovednej osoby.

1.5. „cenník“ je prehľad cien poskytovaných služieb a predávaných tovarov prevádzkovateľom v Komplexe. Cenník je k nahliadnutiu na viditeľnom mieste v každej prevádzke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny cien v cenníku.

1.6. „prevádzkový poriadok“ je súhrn práv a povinností Klienta alebo inej osoby využívajúcej služby (hosť) v Komplexe vypracovaný prevádzkovateľom, ktorý mimo iného stanovuje bližšie podmienky poskytovania služieb prevádzkovateľom a s ktorými je užívateľ alebo iná osoba prostredníctvom zodpovednej osoby rovnako oboznámená pri vstupe do Komplexu. Riadne a dostatočné oboznámenie s prevádzkovým poriadkom je základnou podmienkou pre vstup Klienta alebo inej osoby do Komplexu. Klient alebo iná osoba svojim vstupom do Komplexu potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými ustanoveniami prevádzkového poriadku a že je s nimi uzrozumená. Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste a prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v prevádzkovom poriadku.

1.7. „Hosť“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá môže využiť služby poskytované prevádzkovateľom v Komplexe spolu s Klientom. Hosťovi je umožnený iba jeden vstup. Hosťom sa rozumie aj osoba, ktorej sa poskytne skúšobný jednorazový vstup. Hosť je povinný ohlásiť svoju návštevu u Prevádzkovateľa a na vyžiadanie poskytnúť potrebné údaje na zaregistrovanie do databázy hostí.

1.8. „web stránka“ je internetová aplikácia www.rufin.sk prostredníctvom ktorej sa dá rezervovať na jednotlivé služby poskytované Prevádzkovateľom.

1.9. „Firemná zľava“ – je zvýhodnená cena dohodnutá osobitnými podmienkami. Klient je povinný na uplatnenie firemnej zľavy sa preukázať dokladom ktorý ho oprávňuje túto zľavu čerpať./zamestnanecký preukaz atď./

1.10. Prevádzkovateľ poskytuje užívateľovi za odplatu v zmysle cenníka služby podľa prevádzkového poriadku a týchto podmienok.

2. Podmienky prevádzky

2.1. Dispozične je Komplex členený nasledovne: Kardiofitness a Squashové dvorce.

2.2. Výška vstupného je stanovená na základe druhu čerpanej služby a časového pásma, v ktorom Klient čerpá službu.

2.3. Na jednu permanentku je umožnený vstup iba jednej osobe.

2.4. Pri návšteve Komplexu poskytne Prevádzkovateľ na vyžiadanie poverenú osobu, ktorá Klienta prevedie priestormi Komplexu a podá inštruktáž, ak je potrebné.

2.5. Dĺžka jedného vstupu do kardiofitness je neobmedzená počas celého dňa. Dĺžka vstupu na squash je minimálne 30 minút.

2.6. Klient je povinný dodržiavať otváracie hodiny. V prípade ak Klient prekročí lehotu otváracích hodín má Prevádzkovateľ právo účtovať ďalšie odoberanie služby/vstup/ v zmysle platného cenníka.

2.7. Klient môže za služby centra platiť v hotovosti alebo platobnou kartou.

2.8. Služby a tovar, ktorý klient odoberá počas návštevy Komplexu sa zaznamenávajú do systému.

2.9. Klient si službu môže zarezervovať telefonicky. Zrušenie rezervácie je bezplatné.

2.10. Každé skupinové cvičenie je limitované počtom klientov. V prípade naplnenia kapacity danej lekcie môže Prevádzkovateľ odmietnuť poskytnutie služby Klientovi.

2.11. Pri strate alebo zámene permanentky a vyžiadania založenia novej je klient povinný sa preukázať dokladom totožnosti a dokladom.

2.12. K úschove vecí v šatniach slúžia očíslované skrinky so zámkami. Klientovi je pri vstupe pridelený kľúč. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu vzniknutú Klientovi sa riadi platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v Komplexe, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Prevádzkovateľom na odloženie vecí.

2.13. Užívateľ je povinný pri odchode skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú. Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, násilne otvoriť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú. Prevádzkovateľ má povinnosť po dobu maximálne 14 dní veci, nájdené v násilne otvorenej skrinke skladovať. Pri odovzdaní daných vecí bude prevádzkovateľ účtovať užívateľovi manipulačný poplatok v zmysle platného cenníka.

2.14. Užívateľ nie je oprávnený uplatňovať od prevádzkovateľa akékoľvek nároky z dôvodov primeraných a odôvodnených obmedzení prevádzky Komplexu (športové, spoločenské či iné akcie) pokiaľ bol o nich informovaný pri vstupe.

2.15. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť prevádzku Komplexu v odôvodnených prípadoch. To platí najmä pri nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre členov komfortnej a bezpečnej prevádzky, rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie vodovodného potrubia, dodávky vody, alebo dodávke teplej vody, výpadok elektriny vytápania a podobné vonkajšie vplyvy). Užívateľovi v tomto prípade nevzniká nárok na kompenzáciu.

2.16. Do Komplexu je zakázaný vstup osobám:
- so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne prevádzkovať športovú, alebo fyzicky namáhavú činnosť
- pod vplyvom akýchkoľvek omamných, alebo psychotropných látok
- v nevhodnom oblečení, t.j. oblečenie neuspôsobené na šport /šlapky, jeansy atd./
- zákaz vstupu klientov so zvieratami

2.17. Klienti sú povinní:
- riadiť sa pokynmi personálu Prevádzkovateľa
- v priebehu využívania športového komplexu používať oblečenie, obuv a športové náčinie a pomôcky vhodné k vykonávaniu príslušnej športovej činnosti tak, aby neohrozovali svoje zdravie, ani zdravie ostatných návštevníkov a neznečisťovali priestory športového komplexu
- používať pri cvičení v priestoroch posilňovne uterák
- očistiť kardiofitness stroje po použití
- neporušovať platné právne normy ani pravidlá slušného správania sa

2.18. Prevádzkovateľ môže vykázať Klienta, ktorý porušuje akékoľvek pokyny a nariadenia Prevádzkovateľa.

2.19. V celom Komplexe platí prísny zákaz fajčenia.

2.20. Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie kardiofitness centra sú Klienti povinní používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných Klientov.

2.21. Reklamovanie zakúpeného tovaru alebo služieb sa uskutočňuje v zmysle reklamačného poriadku.

3. Starostlivosť o čistotu

3.1 Upratovanie priestorov sa vykonáva denne pred začatím prevádzky a priebežne podľa potreby.

3.2 Na upratovanie dohliada upratovačka kompletne zodpovedná za čistotu a poriadok na prevádzke.

 

Prevádzkový poriadok je platný od 11.7. 2011

Copyright by Zrno 2011. All rights reserved.

Top Desktop version